Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
margot
margot
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
margot
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viadepressiverealism depressiverealism
margot
iskra
we mnie
to okruch
ze spalonych 
mostów 
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
margot
9601 8b1e
margot
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajethra jethra
margot
4184 d374 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajethra jethra
margot
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
margot

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

6598 d74e 500

onlybluesunday:

Joy Division

margot
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
margot
7711 f777
margot
3347 bab2
margot
3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viasklepikzhorrorami sklepikzhorrorami
margot
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie viasoko soko
margot
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viasoko soko
margot
wszyscy coś, a ja dalej nic.
— o.
Reposted bysoko soko
margot
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
0413 2c29 500

kvetchlandia:

Saul Leiter     New York City     1954

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl