Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
margot
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie viasoko soko
margot
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viasoko soko
margot
wszyscy coś, a ja dalej nic.
— o.
Reposted bysoko soko
margot
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
0413 2c29 500

kvetchlandia:

Saul Leiter     New York City     1954

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
margot
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viajethra jethra
margot
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie viasoko soko
margot
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viasoko soko
margot
wszyscy coś, a ja dalej nic.
— o.
Reposted bysoko soko
margot
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
0413 2c29 500

kvetchlandia:

Saul Leiter     New York City     1954

Reposted fromLittleJack LittleJack viakrzysk krzysk
margot
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie viasoko soko
margot
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viasoko soko
margot
wszyscy coś, a ja dalej nic.
— o.
Reposted bysoko soko
margot
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viaiblameyou iblameyou
margot
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie viasoko soko
margot
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viasoko soko
margot
wszyscy coś, a ja dalej nic.
— o.
Reposted bysoko soko
margot
Do szaleństwa zdolni są tylko ludzie gadatliwi lub milczący: ci, co wyrzekli się wszelkiej tajemnicy albo nagromadzili jej w sobie zbyt wiele.
— Emile Cioran, Sylogizmy Goryczy
Reposted fromidzsobie idzsobie viasoko soko
margot
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl