Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
margot
3236 8fc4
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viajethra jethra
margot
margot
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
margot
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaGirlTiger GirlTiger
margot
Reposted fromasiksik asiksik viajethra jethra
margot
2564 4476 500
Reposted frommisza misza viapunkahontaz punkahontaz
margot
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
margot
To niesamowite ile dają szczere rozmowy
— rozmawiajmy
Reposted fromLlulia Llulia viaGirlTiger GirlTiger
margot
margot
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viazapachsiana zapachsiana
margot
margot
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viat-e-x-t t-e-x-t
margot
8515 d2f0
Reposted fromfelicka felicka viaoll oll
margot
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viabederektorem bederektorem
margot
margot
margot

                           

                               Flume & Chet Faker                                

margot
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
margot
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaGirlTiger GirlTiger
margot
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaGirlTiger GirlTiger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl