Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
margot
margot
margot

                           

                               Flume & Chet Faker                                

margot
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
margot
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaGirlTiger GirlTiger
margot
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viaGirlTiger GirlTiger
margot
margot
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
margot
5179 9afe 500
J.Słowacki "Kordian"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajossie jossie
margot
Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
— 'Zły demiurg' E.Cioran
Reposted bynoniegadajTylkoTwojadepressiverealism
margot
Tkwimy wszyscy w otchłaniach piekła, w którym każda chwila jest cudem.
— 'Zły demiurg' E.Cioran
Reposted bySkydelandepressiverealism
6390 710a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaiblameyou iblameyou
margot
be with someone who always wants to know how your day was.
margot
"Można powiedzieć wszechświatowi: To nieuczciwe. A wszechświat odpowie zapewne: Nie? A to przepraszam."
— Pratchett
Reposted fromteaholic teaholic viazapachsiana zapachsiana
margot
7798 9bbf

faithsuperfab:

tristete:

about me

same here man

margot
margot
chcę zdarzyć się
tobie
jeszcze jeden raz
— Kaja Kowalewska
Reposted fromSabela Sabela viasweetnothingg sweetnothingg
margot
margot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl